תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ג'ינג'ו שליחויות מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת www.jinjo.co.il ("האתר"). ג'ינג'ו שליחויות הוא אתר המשמש פלטפורמה מקוונת ונוחה ללקוחות לקבלת הצעות מחיר מבתי עסק ונותני שירות שונים ("נותני השירות") בתחום השליחויות (שירותי משלוחים לעסקים ופרטיים וכד') עבור רכישת שירותי משלוחים מסוגים שונים ("השירות"), באמצעות הזנת הנתונים הנדרשים.
 • כללי:
   1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
   2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
   3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
   4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. כל פעולה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
   5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 • הצהרה:
   1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:
    1. שהשירותים המופיעים באתר ניתנים ומסופקים על ידי נותני השירותים בלבד, צדדים שלישיים, שההתקשרות עמם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ו/או מקבל השירות ולא תהיה ללקוח ו/או מקבל השירות כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מהתקשרות עם נותני השירות ששירותיהם מפורסמים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של נותני השירותים על אופן מתן השירות, מועד ביצועו, מקצועיותו וכיו״ב. לקוח האתר ו/או מקבל השירות יישא באחריות לפנות ולדרוש מנותני השירות כל פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לו.
 • שהאתר אינו צד להתקשרות בין נותן השירות ללקוח והוא פועל אך ורק בכדי לקשר בין נותני השירות ללקוחות. כמו כן, האתר אינו מספק את השירותים של נותני השירות אלא משמש כפלטפורמה המתווכת בין הלקוחות הפוטנציאליים לנותני השירות.
 • שהמידע אותו הלקוח מוסר בעת השימוש בשירותי האתר יימסר לנותני השירות על מנת שיוכלו ליצור קשר עם הלקוח בנוגע להצעות מחיר ("הרשומה");
    1. שהאתר לא אחראי לפניות ו/או יצירת קשר של נותני שירות ו/או צדדים שלישיים אחרים ושלא תהיה ללקוח כל טענה כלפי האתר בשל פניות כאמור;
    2. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS-IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;
    3. שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
   1. נותני השירות אשר רשומים למנוי באתר לקבלת רשומות מצהירים כי לא יעשו כל שימוש אסור ברשומות שקיבלו מהאתר, לרבות מכירה או העברה של הרשומות ו/או שימוש הנוגד את חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ו/או שימוש הנוגד את חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. הפרת הוראה זו עלולה לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויות נותן השירות לשימוש בשירותי האתר.
   2. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות ו/או המידע באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק שייגרם מהשימוש באתר ו/או בשירותי האתר ו/או מהתקשרות עם נותני שירות באמצעות האתר.
 • השירותים המוצגים באתר:
   1. האתר מספק מידע אודות שירותי שליחויות לעסקים ופרטיים המוצעים על ידי נותני השירות.
   2. קבלת פרטים נוספים על אופן ביצוע ההזמנה והשירותים וקבלת הצעת מחיר תתבצע באמצעות השארת פרטים באתר או יצירת קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים באתר.
   3. האתר אינו מחויב לפרסם מגוון כלשהו של שירותים.
   4. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המפורסמים באתר, להוסיף עליהם או להסירם מהאתר, ללא כל הודעה מוקדמת.
   5. האתר עושה כמיטב יכולתו לאמת את המידע אודות השירותים המוצגים באתר. יחד עם זאת, מידע אודות השירותים המופיעים באתר, לרבות תיאור השירות, מחירו, אופן אספקתו ועוד, שמקורו בנותני השירותים וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של נותני השירות כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
   6. תנאי ההתקשרות עם נותן שירות לרבות אספקת השירותים, מועד האספקה, מחיר השירות, אופן התשלום ומדיניות הביטולים, הינם באחריות נותן השירות עמו הלקוח בחר לבצע התקשרות. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה.
   7. בקשות לביטול ו/או שינוי של הזמנת שירותים שנעשו באמצעות נותני השירות יועברו באופן ישיר לנותן השירות, ויהיו בהתאם למדיניות השינויים והביטולים של נותן השירות.
   8. טעות סופר בתיאור השירות ו/או במחיר השירות לא תחייב את האתר. האחריות על בדיקת השירות טרם הזמנתו מנותן השירות חלה על הלקוח בלבד.
   9. האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירי השירותים המוצעים על ידי נותני השירות, ונותני השירות יהיו האחראים הבלעדיים בעניין זה.
   10. התשלום בעבור השירותים יתבצע על ידי הלקוח ישירות אל מול נותן השירות. באחריות נותן השירות לספק קבלה ו/או חשבונית מס ללקוח על ביצוע התשלום עבור כל רכישה של שירותים כנדרש בחוק.
 • אחריות האתר:
   1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המפורסמים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
   2. יובהר כי האתר אינו צד לכל התקשרות בין לקוח לנותן שירות והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין הלקוחות ונותני השירות, וכי האתר אינו מספק את השירותים המוצעים לרכישה על ידי נותן השירות. האתר משמש כפלטפורמה המתווכת בין לקוחות לנותני השירות. לפיכך, כל האחריות לשירותים המוצעים לרכישה על ידי נותני השירות, לרבות טיב השירותים, תכונותיהם, אופן אספקתם והתשלום בגינם חלה על נותני השירות ועליהם בלבד, ולכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה יש לפנות אך ורק לנותני השירות.
   3. מובהר כי האתר ו/או הלקוחות לא יישאו בכל אחריות בגין נזק מכל סוג שהוא ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר ייגרם לנותן שירות כתוצאה ממתן שירותים. נותן השירות יישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, לרבות נזק בריאותי, שייגרמו לו ו/או למי מטעמו כתוצאה מאספקת השירותים, והוא פוטר את האתר באופן סופי, מלא ומוחלט מכל אחריות לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא כאמור לעיל.
   4. אין ולא תהיינה לנותן השירות ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג כלפי האתר ו/או מי מטעמו ו/או לקוחות, בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לנותן השירות, ונותן השירות מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור, לרבות דרישה לתשלום פיצויים, כלפי האתר ו/או לקוחות.
   5. התכנים המופיעים באתר הינם תכנים אינפורמטיביים הניתנים ומסופקים לשם הלימוד והעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש.
   6. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורם בנותני השירות וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של נותני השירות כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
   7. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
   8. האתר עושה מאמצים לבדוק את נותני השירות אשר עושים שימוש באתר, אך יחד עם זאת, יובהר ויודגש שהאתר לא יהיה אחראי לעשות בדיקות רקע לנותני השירות שעושים בו שימוש, ואינו יכול ולא יהיה אחראי לפעולות של נותני שירות כאמור ו/או לפניות של נותני שירות כאמור או תוכנן ו/או במקרה של הצעות רכישה שאינן רלוונטיות ללקוח.
   9. האתר אינו מתחייב לכמות הרשומות אשר יועברו לנותני השירות ואינו אחראי לרשומות ולתוכן הרשומות אשר מועברים לנותני השירות, ולנותני השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין העברת רשומות ו/או אי העברת רשומות ו/או תוכן הרשומות.
   10. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר ועם נותני השירות.
   11. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
   12. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
   13. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
   14. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.
  1. השימוש באתר:
   1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
   2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
   3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
   4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
   5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar"") בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
   6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
   7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
   8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
 • ניהול האתר:
   1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
  1. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
   1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
   2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
   3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 • דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
   1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  1. קניין רוחני:
   1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
   2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
   3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
   4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 • הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
   1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
  1. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
   1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
   2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
   3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
   4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
   5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
   6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
   7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
   8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
   9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
   10. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
    2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
    3. אם הופרו תנאי התקנון;
    4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
    5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.
   11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
   12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
   13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 • תוכן צדדים שלישיים:
  1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי צד שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.
 1. מדיניות פרטיות:
  1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
  2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   2. תפעולו התקין של האתר;
   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
  3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
   1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
   2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
   3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
   4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
  4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
  5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   1. לפתח ולתחזק את האתר;
   2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
   3. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   4. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.
  6. במידה והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
  7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
  8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
 2. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
 3. צרו קשר:
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
טלפון: 050-9697389; דוא"ל: Support@jinjo.co.il   כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
השאירו פרטים בטופס
ונחזור אליכם מיד!
באיזה סוג שירות אתם מעוניינים? *
האם המוצר/ים שאתם שולחים שביר/ים? *
האם המוצר שוקל יותר מ20 ק"ג? *
האם המוצר חורג ממימדים של 50 על 50 ס"מ? *
מאיזו עיר יתבצע האיסוף? *
באיזו עיר תתבצע המסירה? *
מאיזו עיר יתבצע האיסוף? *
באיזו עיר תתבצע המסירה? *
כמה חבילות אתם שולחים בחודש? (בערך) *
בפרויקט של כמה חבילות מדובר? *
שם פרטי: *
שם משפחה: *
טלפון: *
שם פרטי: *
שם משפחה: *
טלפון: *
שם פרטי: *
שם משפחה: *
טלפון: *
שם פרטי: *
שם משפחה: *
טלפון: *
שם פרטי: *
שם משפחה: *
טלפון: *
לקוחות ממליצים:
יפית אהרוני
2022-11-21

⭐⭐⭐⭐⭐

אני כל כך מרוצה משירותי המשלוחים של ג'ינג'ו! השירות שלהם פשוט מדהים – מהיר, אמין ומקצועי ביותר! לא יכולתי לבקש שירות משלוחים יותר מעבר למה שמציעה ג'ינג'ו. אני בוודאי אחזור אליהם בעתיד!

אלי אופק
2022-08-23

⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על ג'ינג'ו שליחויות! השירות המקצועי שהם מעניקים הוא לא רק מהיר, אלא גם אמין ברמה הגבוהה ביותר. כבר שנים שאני משתמש בשירות שלהם ולא התאכזבתי אף פעם. ממליץ בחום!

אביאור מנשה
2023-01-25

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממש אוהב את ג'ינג'י שליחויות! הם לא רק מהירים ואמינים, אלא גם מקצועיים ואדיבים. בכל פעם שהשתמשתי בשירות שלהם, היו לי רק חוויות חיוביות. ממליץ בחום לכל מי שרוצה שרות שליחויות אדיב!

יקיר כהן
2022-01-05

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על ג'ינג'י שליחויות! השירות שלהם לא רק מהיר, אלא גם אדיב ביותר. תמיד עונים לבקשות שלי בזמן ועם חיוך. אני בוודאות אחזור להשתמש בשירות שלהם שוב!

דנה מיכאלי
2022-02-14

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על ג'ינג'י שליחויות! השירות המהיר, האדיבות והאמינות שלהם בלתי נשכחת. בכל פעם שהשתמשתי בשירות שלהם, הרגשתי בטחון מלא. אני לא אעבור לשירות אחר, ג'ינג'י שליחויות הם הבחירה הכי הנכונה!

רותם סקעת
2022-10-06

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכולה להמליץ מספיק על ג'ינג'ו משלוחים. השירות שלהם מתהדר באמינות ובדיוק, ובעבר קרו לי מלא בעיות עם חברות אחרות עד שמצאתי את ג’ינג’ו. אני ממליצה בחום להשתמש בשירותי המשלוחים שלהם.

חדוה כץ
2023-04-16

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכולה לתאר את השירות המדהים של ג'ינג'ו משלוחים. הם חברה מקצועית בתחום, שמעבירה את המשלוחים באמצעי מהיר ובטוח. אני מרוצה בכל פעם שאני צריכה לשלוח משהו, והמחיר המשתלם שלהם הפתיע אותי. אני ממליצה בחום!

שרון זילבר
2022-01-09

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על ג'ינג'ו משלוחים! השירות שלהם מעולה, והשליחים שלהם מקצועיים למדי. כבר שנתיים אני עובדת איתם, ותמיד החבילות הגיעו בזמן בלי נזקים. אני לא אשתמש באף שרות אחר!

אריאלה גולד
2022-05-09

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על גינגו משלוחים! השירות שהם מספקים הוא ברמה הכי גבוהה שנתקלתי בה. משלוחים אמינים, צוות אדיב ושרות לקוחות מעולה. אני בוודאות לא אשתמש בשירות משלוחים אחר!

נחום הלוי
2023-04-19

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על גינגו משלוחים! השירות שהם מציעים הוא באמת מעולה. תמיד בזמן, אדיבים ואחראיים. השתמשתי בהם כמה פעמים ולא היססתי לרגע להמליץ לחברים, בוודאי אני אעבוד איתם שוב בעתיד.

רבקה דיסקין
2022-08-25

⭐⭐⭐⭐⭐

אני פשוט מעריכה את גינגו משלוחים מכל הלב. הם לא רק מספקים שירות משלוחים מהיר ואמין, אלא גם מעניקים ללקוח הרגשה טובה. העבודה שלהם אדירה! אני בהחלט ממליצה לכולם להשתמש בשרות הנהדר של גינגו!

שימי אסולין
2023-05-29

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על ג'אנגו משלוחים! השירות שהם מספקים הוא ברמה גבוהה מאוד, ללא דאגות או התעסקויות מיותרת. כל החבילות ששלחתי או קיבלתי הגיעו במהירות, בשלמות, ועם שירות לקוחות מעולה. אני לא אשתמש בשירות אחר!

ליאורה אורבך
2023-08-13

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממש אהבתי את ג'אנגו משלוחים. השירות שלהם הוא ברמה גבוהה מאוד, תמיד עומדים בזמן ועם שירות לקוחות מדהים. עם ג'אנגו, אני לא צריך לדאוג שהחבילה שלי לא תגיע – הם באמת שינו את הדעה שלי על חברות משלוחים!

ענת פישר
2023-02-22

⭐⭐⭐⭐⭐

אני חייבת לשתף את החוויה הנפלאה שלי עם ג'אנגו משלוחים! מערכת המשלוחים שבוצעה דרך השירות שלהם הייתה אדירה. לא רק שהמשלוח התבצע במהירות, אלא גם בדיוק. מרגע שבחרתי להשתמש בחברה, חוויתי חוויית משלוח בלי דאגות. אני ממליצה בחום!

דלית סער
2022-06-06

⭐⭐⭐⭐

אני לא יכולה שלא להמליץ על ג'ינגו משלוחים! השירות המהיר, האמין והאיכותי שהם מספקים מעניין את כל החברים שלי. אני בהחלט מרגישה שבחרתי בחברת משלוחים מהמובילים בתחום.

זהבה כהן
2023-05-25

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכולה להגיד מספיק דברים טובים על ג'ינגו משלוחים. השירות שלהם הוא ברמה אחרת לחלוטין. מהיר, אמין, ועם שירות לקוחות מעולה. הם מובילים לשינויים משמעותיים בתחום השליחויות בארץ!

תמיר רחמן
2023-02-06

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכול להמליץ מספיק על ג'ינגו משלוחים! השירות שלהם הוא ברמה אחרת לחלוטין, איכותי ומהיר. השתמשתי בהם כמה פעמים ותמיד היו אדיבים, מדוייקים, ונתנו מענה מצוין. אז 100% שאבחר בחברת משלוחים 'ג'ינגו' שוב!

הגר שוקרי
2022-11-08

⭐⭐⭐⭐⭐

אני אוהבת להשתמש בשירות של ג'ינג'ו שליחויות – הם ממש מהירים ואמינים. אפשר לסמוך על החברה הזו באמת. בעבר היו לי בעיות עם חברות שליחויות אחרות, אבל אחרי שמצאתי את ג'ינג'ו – נגמרו הבעיות!

טליה זמר
2023-04-10

⭐⭐⭐⭐⭐

אין ספק שג'ינג'ו שליחויות היא השירות המהיר ביותר למשלוחים שנתקלתי בו עד כה. זמני ההגעה מדויקים, השרות לקוחות מעולה והמחיר סביר ביותר. ממליצה בחום לכל מי שמחפש שליחויות אמינה ומקצועית!

נעמה דרור
2022-10-04

⭐⭐⭐⭐⭐

אין כמו ג'ינג'ו שליחויות! השירות מהיר, אמין ותמיד בזמן. משתמשת בשרות הזה כבר שנים ולא היו לי בעיות אף פעם. אני ממליצה בחום לכל מי שרוצה שרות משלוחים אמין ואדיב – ג'ינג'ו שליחויות הבחירה הנכונה!

מאיר בסון
2022-12-22

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכול להמליץ מספיק על שירות המשלוחים של ג'ינג'י. מהרגע הראשון שאני משתמש בשירות שלהם, קיבלתי שירות מדהים. הם מארגנים את המשלוח בצורה מדויקת ובאווירה נעימה. אני ממליץ בחום לעבוד איתם – חוויית משלוח בלתי נשכחת!

גבי חיון
2022-09-07

⭐⭐⭐⭐⭐

אני מרוצה מאוד משירות המשלוחים של ג'ינג'י. הם תמיד עומדים בזמנים, אדיבים ואני יכול לסמוך עליהם כשיש לי משלוח. אני ממליץ בחום להשתמש בשירותי המשלוח של ג'ינג'י – אתם לא תתאכזבו!

רחמים פנחסי
2022-08-11

⭐⭐⭐⭐⭐

אני אוהב להשתמש בשירותי משלוח של ג'ינג'י משלוחים כי הם מאפשרים לי לשלוח חבילות בקלות ונוחות. החוויה שלי איתם הייתה מדהימה – החבילה הגיעה במהירות ובמצב מעולה. אני בוודאי אמליץ על שירות המשלוחים של ג'ינג'י לחברים ומשפחה.

ויקטור ניסנוב
2023-03-12

⭐⭐⭐⭐⭐

אני משתמש בשירותי גינגו משלוחים כבר שנים ואני לא יכול לחלק מספיק מחמאות. יש להם מענה אדיב, מהיר ותמיד מתחשב בצרכי הלקוח. לא פעם הם אף הרחיבו את שעות העבודה שלהם בשבילי. אני בוודאות אמליץ על שירותי המשלוחים של גינגו לחבר'ה!

גליה נחום
2023-08-28

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על גינגו משלוחים! השירות הלקוחות שלהם הוא לא פחות ממעולה. תמיד זמין, אדיב ומסייע בכל שאלה או בעיה שעולה. הרגשתי שאני בידיים טובות מאד עם השירות שלהם.

טוביה בורק
2023-04-05

⭐⭐⭐⭐⭐

אני מאוד מרוצה משירות לקוחות של גינגו משלוחים. תמיד זמינים, אדיבים ומסייעים בכל בעיה או שאלה שעלתה לי. הם נתנו לי הרגשה שאני בידיים בטוחות ודאגו לפתרון הבעיה שלי במהירות. אני לא אשתמש בחברת המשלוחים אחרת – אני ממליץ ב-100% על גינגו לשלוח משלוחים.

אילנה קובצקי
2023-05-08

⭐⭐⭐⭐⭐

אין מילים לתאר את כמה אני מרוצה מג'ינג'ו שליחויות. הם לא רק ששולחים את החבילות במהירות ובדיוק, אלא גם יש להם מענה אדיב, שרות לקוחות מעל ומעבר ומחיר הוגן ביותר. אני לא משתמשת בשירות של כל אחד, שמחה שגיליתי את ג’ינג’ו!

נועה הירש
2023-09-06

⭐⭐⭐⭐⭐

אין ספק שג'ינג'ו שליחויות הוא השירות ללא תחרות בתחום! כל פעם שאני משתמשת בהם, הם מעבירים את החבילות במהירות ובדיוק, ללא שום בעיה או טרחה. מחיר השרות מדהים, ואני בהחלט ממליצה לכל מי שמחפש חברת שליחויות אמינה – ג'ינג'ו הוא הבחירה הנכונה!

יהודה גילמן
2023-04-04

⭐⭐⭐⭐⭐

אני מאוד אהבתי את ג'ינג'ו שליחויות. השירות שהם מספקים הוא ללא תחרות! כל החבילות ששלחתי לא אבדו, והמחיר הוא הרבה יותר סביר בהשוואה למתחרים. אני ממליץ בחום לכל מי שמחפש שליחויות מהירות, אמינות ואדיבות!

גלית קירש
2023-07-18

⭐⭐⭐⭐

אני לא יכולה להמליץ מספיק על ג'ינג'ו! השירות שלהם מדהים, מהיר ובמחיר הוגן. אני תמיד שמחה לבחור בשירות של ג'ינג'ו בשביל המשלוחים שלי!

בת שבע טל-אל
2023-08-30

⭐⭐⭐⭐⭐

אני משתמשת בג'ינג'ו כבר שנים ולא הייתי חושבת לרגע לעבור לחברת משלוחים אחרת. המחיר שלהם תמיד הוגן, השירות מהיר ואדיב, ותמיד אני מקבלת את החבילות במהירות ובשלמות. בוודאי שאמליץ לחברים שלי להשתמש בשירותים של ג'ינג'ו!

יוליה ספקלרובה
2023-05-07

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על ג'ינג'ו לכל מי שמחפש משלוחים במחיר הוגן. השירות שלהם אמין, מהיר ומקצועי. כבר שנתיים שאני משתמשת בהם ואני מרוצה לחלוטין. אם אתם צריכים משלוח באמת טוב – תבחרו בג'ינג'ו!

לירן בן
2023-06-05

⭐⭐⭐⭐⭐

מאוד מרוצה מהשימוש בשירותיה של ג'ינג'ו משלוחים. חברת המשלוחים ברמה הכי טובה שנתקלתי בה. משלוחים מהירים, מדוייקים ובעלי שרות לקוחות אדיב. אני ממליץ בחום!

אפרת מגל
2023-08-13

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על ג'ינג'ו משלוחים! השירות שלהם מדהים, מהיר ואמין לכל יעד בארץ. בזכותם, אני יודעת שהחבילות שלי נמסרות במקומות הנכונים בדיוק בזמן. אני לא אשתמש בשום חברה אחרת!

אורנה יער
2023-07-11

⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על חברת ג'ינג'ו משלוחים! השירות שלהם מדהים, מהיר ואמין. בזכותם הצלחתי לשלוח משלוחים לכל יעד במהירות ובמחיר הוגן. אני לא אשתמש בחברת משלוחים אחרת!

מנשה בן ישראל
2023-09-21

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על חברת "ג'ינג'ו שליחויות" לכל מי שמחפש משלוחים ברמה הגבוהה ביותר. השירות שהם מעניקים הוא לא פחות ממדהים – אמינות, מהירות ושרות לקוחות מעולה. עם "ג'ינג'ו שליחויות", אתה יכול לשלוח חבילה לאן שתרצה בארץ, בביטחון בלי לדאוג שהחבילה תלך לאיבוד.

שניר גולן
2023-10-02

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על ג'ינג'ו שליחויות! השירות שלהם מדהים, מענה מהיר ומשלוח לכל רחבי הארץ. אני אישית השתמשתי בשרות שלהם כמה פעמים ותמיד קיבלתי את החבילות שלי בזמן. אנשי השירות לא נחים לרגע, ענו במהירות לכל שאלה שהייתה לי. הם החברה המתאימה ביותר לשדרג את השרות בעסק שלי!

יעקב עזרא
2023-08-06

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכול שלא לאהוב את ג'ינג'ו שליחויות! השירות שלהם מדהים, מהיר ואמין. הם מבצעים משלוחים לכל הארץ במהירות ובדיוק. זה ברור שזו החברה המובילה בתחום. אני ממליץ בחום על שימוש בשירותיהם – לא תתחרטו!

שחר לב-ארי
2023-10-22

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על ג'ינג'ו משלוחים! השירות שהם מספקים באילת הוא לא רק אמין, אלא גם מהיר ושירות הלקוחות שלהם מעולה. השתמשתי בהם כמה פעמים ותמיד היו אדיבים ונחמדים. אני לא אהסס לבחור שוב בג’ינג’ו לשליחת החבילות שלי, אני מרוצה לחלוטין!

נועם טל
2023-11-19

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכולה שלא להמליץ על ג'ינג'ו משלוחים בחום! השירות שלהם הוא ברמה אחרת לחלוטין – אמינות, מהירות ושרות לקוחות מעולה. מבחינתי, אי אפשר לבחור באף שירות שליחויות אחרת.

אילן חי
2023-09-05

⭐⭐⭐⭐⭐

ג'ינג'ו משלוחים הוא בהחלט השירות שאני ממליץ עליו בחום! תמיד מוצאים לי את הדרך הכי יעילה לשלוח את החבילות שלי, והן מגיעות במהירות ובשלמות. אני לא אעבור לחברת שליחויות אחרת – ג'ינג'ו משלוחים מדהימה!

עומר שחר
2023-11-22

⭐⭐⭐⭐⭐

אני לא יכול להמליץ מספיק על ג'ינג'ו משלוחים. השירות שלהם הוא אמין ביותר, תמיד מבצעים את המשלוח בזמן ועם שרות לקוחות מעולה. מאז שהתחלתי להשתמש בשירות שלהם, אני מרוצה ורגוע שהמשלוחים שלי נמצאים בידיים טובות!

יחיאל כהן
2023-10-15

⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על גינגי משלוחים! הם שירות משלוחים מקצועי באמת. תמיד אמינים, מהירים ועם שרות לקוחות מעולה. ניסיתי בעבר מספר חברות בתחום המשלוחים, גינגי הם בהחלט הבחירה הנכונה לשלוח חבילות במקצועיות.

דורון רחמים
2023-11-08

⭐⭐⭐⭐⭐

אני חייב להמליץ על גינגי משלוחים בחום! השירות שלהם הוא מקצועי ביותר, אמין ומהיר. תמיד מתאימים את המשלוח לצרכי הלקוח, ואני מרגיש שאני בידיים בטוחות כשהם אחראים על המשלוח שלי. אני לא יודע מה אעשה בלעדיהם!

אבי ליאון
2022-12-08

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על גינגי משלוחים! השירות המקצועי שהם מספקים הוא לא רק יעיל אלא גם אמין ברמה הגבוהה ביותר. כל החבילות ששלחתי או קיבלתי בעזרת גינגי משלוחים התנהלו בצורה מקצועית.

אלעד דהן
2024-02-04

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על גינגו משלוחים! השירות שהם מספקים הוא לא פחות ממהיר ואמין. בעבר השתמשתי בחברות שליחויות אחרות, אך לא הייתי מרוצה. עם גינגו, אני לא צריך לדאוג – המשלוח מתבצע במהירות ובדיוק, והמחיר שווה ביותר!

דפנה סער
2023-08-09

⭐⭐⭐⭐⭐

גינגו משלוחים אין כמוכם! תמיד אני יכולה לסמוך עליכם למשלוחי שליחויות מהירים! אתם מבצעים עבודה מדהימה ועומדים בזמני המשלוחים שזה מאוד חשוב לי, אחרת אני לא הייתי יכולה לעשות את העבודה שלי. השליחים שלכם מדהימים, אדיבים ומקצועיים! אני מרוצה באמת!

רפאל ויצמן
2023-04-02

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על ג'ינגו שליחויות! השירות שהם מספקים הוא לא פחות ממדהים. כל המשלוחים שביצעתי איתם התבצעו בצורה חלקה, מהירה ובאמינות מרבית. אני לא אשתמש בשום חברה אחרת

נטלי אסף
2024-01-21

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליצה בחום על ג'אנגו שלחויות! השירות שהם מספקים הוא איכותי, מהיר ואמין. כל המשלוחים שבחרתי לעשות דרך ג'אנגו התבצעו בהצלחה מוחלטת. אני בהחלט אשתמש בשירותיהם שוב בעתיד!

אבי דהן
2024-01-03

⭐⭐⭐⭐⭐

אני ממליץ בחום על ג'ינג'ו אקספרס! שירות המשלוחים שלהם הוא פשוט מעולה. תמיד מגיע בזמן, החבילות ארוזות באופן ברור ומדויק, והשרות ללקוח הינו אדיב ומתחשב. אני לא אהסס בעתיד להשתמש בשירותי המשלוח שלהם שוב – בקיצור, ממליץ בחום רב!

מעוניינים בשירות מקצועי
במחיר סופר משתלם?
מלאו את הטופס בכפתור
לא בא לכם לחכות?
חייגו עכשיו או שלחו אלינו וואטסאפ:
תמיד לשירותכם!
שימו לב!
כל מי שמחפש עבודה בין אם כעצמאי ובין אם כשכיר,
אין צורך לשלוח הודעת ווטסאפ או להתקשר אלינו
אנחנו לא מגייסים עובדים בשיטה הזאת,
אך ורק דרך מילוי הטופס בעמוד דרושים!